• அழிந்து வரும்‌ தமிழர்களின்‌ பாரம்பரியம்‌ மற்றும்‌ கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும்‌.

  • விவசாயிகள் விளைவித்த பொருட்களுக்கான ஏற்றுமதி வாய்ப்பை அரசு வழங்கிட வேண்டும்.

  • கொங்கு வேளாளக்‌ கவுண்டர்கள்‌ சமுதாயத்தை மிகவும்‌ பிற்படுத்தப்பட்டோர்‌ பட்டியலில்‌ சேர்க்க வேண்டும்‌.